Služby VTP a CTT Vysočina

VTP a CTT Vysočina

Vědeckotechnický park a Centrum transferu technologií Vysočina popdporuje rozvoj inovačního podnikání formou zvýšení intenzity spolupráce mezi univerzitami, výzkumnými a soukromými subjekty a aplikování nových poznatků a výsledků výzkumu a vývoje do komerční praxe.

Partneři

Partner Vědecko-technického parku a Centra transferu technologií Vysočina jsou: ČVUT v Praze, MENDELU v Brně, CVVI a Energoklastr.České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické (dále ČVUT) je vysoká škola univerzitního typu. Sestává z osmi fakult, tří odborných vzdělávacích institutů a z technických zařízení. Předchůdce ČVUT, Pražské učení technické, bylo založeno v roce 1707, a tímto bylo nejstarší technickou univerzitou v Evropě. ČVUT poskytuje vysoce kvalitní univerzitní vzdělání v širokém spektru technických disciplín, provádí základní i aplikovaný výzkum s důrazem na průmyslové využití, a také úzce spolupracuje s řadou národních i mezinárodních institucí. Ve svých vzdělávacích, vědeckých, výzkumných, vývojových a uměleckých činnostech navazuje ČVUT na dlouhou tradici a odráží společenské trendy; to zahrnuje technická odvětví jako např. stavební a technické inženýrství, průzkumy,elektrotechniku, informační techniku, jadernou techniku, matematiku, fyziku, dopravní inženýrství, ekonomiku, management, atd. Studijní systém mimo jiné obsahuje sociální vědy, jakou jsou ekonomika, právo, logika a další. Z ČVUT vycházejí moderní odborníci, vědci a manažeři, schopní pružně se adaptovat na podmínky trhu práce a rychle si osvojují požadavky moderních technologií. V akademickém roce 2006/2007 na ČVUT studovalo 24 450 studentu. Výzkum, vývoj a inovace jsou na ČVUT úzce spjaty se vzděláváním, zejména na magisterské a doktorandské úrovni. Výzkum a vývoj je záměrem jak na základní, tak na aplikovanou úroveň, včetně transferu technologií do praxe. Jednou z hlavních předností instituce je dobře etablovaná pozice v evropském prostoru výzkumu a vývoje a spolupráce s předními partnery z celého světa. Univerzita je členem několika mezinárodních nevládních organizací, např. EAU (Asociace evropských univerzit), CESAER (Konference evropských vysokých technických škol), CEFI (Evropská konference pro vzdělávání inženýru), IAU (Mezinárodní asociace univerzit) a dalších.


Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v českých zemích. Byla zřízena v roce 1919 jako Vysoká škola zemědělská v Brně a pod tímto názvem existovala až do roku 1994. Jejím vznikem bylo dovršeno dlouhodobé úsilí o zřízení vysokého zemědělského učení na Moravě, která patří odedávna k zemím s nejvyspělejším zemědělstvím ve střední Evropě. Za dobu svého trvání prošla řadou organizačních i obsahových změn a připravila pro uplatnění v různých sférách národního hospodářství a oblastech hospodářské praxe desítky tisíc odborníků. Mendelovu univerzitu v Brně (MENDELU) tvoří pět fakult a jeden vysokoškolský ústav: Agronomická fakulta, Lesnická a dřevařská fakulta, Provozně ekonomická fakulta, Zahradnická fakulta, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií a Institut celoživotního vzdělávání. Počet studujících na univerzitě v současné době dosahuje čísla 10 621 studentů, z toho je 350 studentů zahraničních. Řešení vědecko-výzkumných úkolů vychází z dlouhodobé prognózy a vědecké orientace univerzity, fakult a vysokoškolského ústavu a zahrnuje oblast zemědělských, lesnických, biologických, ekonomických, technických i pedagogických věd. Výzkumný program univerzity sleduje aktuální trendy současného vývoje základních vědních disciplín, zejména biologie a jejich aplikace v praxi. Jedná se o cílené řízení biologických procesů, efektivní využívání neobnovitelných a tvorbu obnovitelných přírodních zdrojů při rozvoji trvale udržitelného, multifunkčního zemědělství a agrobyznysu a řízení vzdělávacího procesu přípravy vysokoškolských absolventů s odbornou kompetencí na pedagogickou činnost v souladu s nejnovějšími poznatky a trendy jak v Evropě, tak i v České republice.


Centrum pro výzkum, vývoj a inovace

CVVI představuje Centrum pro výzkum, vývoj a inovace. Podnětem pro vznik tohoto centra byla potřeba malých a středních firem vytvořit platformu pro spolupráci v oblasti aplikovaného výzkumu s univerzitami a vysokými školami. Posláním CVVI je propojit svět univerzitního primárního výzkumu se světem špičkových společností v daném oboru. Tento most by měl přispět ke spolupráci pro aplikaci tohoto výzkumu v praxi. CVVI se v posledních dvou letech stala jednou z nejrychleji rostoucích nestátních českých výzkumných institucí zaměřenou na výzkum a inovace. Prostřednictvím regionálních rozvojových aktivit se CVVI chce stát též významným subjektem, který zajišťuje přenos inovačních technologií v regionech, kde působí.
ENERGOKLASTR

Energoklastr je kompetenčně orientovaný klastr zaměřený na spolupráci malých a středních podniků, výzkumných organizací, univerzit a veřejného sektoru v oblasti aplikovaného výzkumu a transferu technologií. Svou existencí významnou měrou přispívá k rozvoji inovací, aplikovaného výzkumu a transferu technologií v oblasti snížování energetické náročnosti. Svoji činnost zaměřuje zéjména na technologie snižující míru emisí a udržitelnost v oblasti energetiky a to v odvětvích jako jsou výroba elektrických zařízení, letecký průmysl, automobilový průmysl, IT a stavebnictví. Mezi hlavní regiony působnosti kromě Jihomoravského kraje, patří Středočeský kraj, kraj Vysočina a Olomoucký kraj. Posláním Energoklastru je podpořit malé a střední podniky na cestě za inovacemi a spojit je s výzkumnými organizacemi v daném oboru. Posláním Energoklastru je přispět ke spolupráci pro aplikaci výzkumu v oblasti energetiky a energetických úspor v praxi. Energoklastr zasahuje do mnoha odvětví a oblastí, které jsou předmětem zájmu členů a partnerských organizací.

Komerční banka

Komerční banka, a.s. (dále také „KB“ nebo „Banka“) je mateřská společnost Skupiny KB, která je tvořena osmi společnostmi. KB je také součástí mezinárodní skupiny Société Générale. Komerční banka patří mezi přední bankovní instituce v České republice a v regionu střední a východní Evropy. KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti retailového, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí další specializované služby, mezi které patří penzijní připojištění, stavební spoření, faktoring, spotřebitelské úvěry a pojištění, dostupné prostřednictvím sítě poboček KB, přímého bankovnictví a vlastní distribuční sítě.

Aktuality

19.2. 2015

KIC InnoEnergy announces new call for innovative project proposals

New Call for Proposals in Sustainable Energy

Více

1.9. 2014
Přijďte na Noc vědců -
26. - 27.9.2014
I VĚDA MŮŽE BÝT ZÁBAVNÁ
 -zde pozvánka ke stažení-
 -registrační formulář-
Více

6.6. 2014
Ve dnech 5. až 6. června 2014 se ve VTP Vysočina, Jihlava, uskutečnila mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků v ČR. Tisková zpráva.

Více

4.6. 2014
4.6. proběhlo slavnostní otevření VTP Vysočina. Tisková zpráva.
Více

5.5. 2014
V nově otevíraném areálu VTP Vysočina se bude konat Mezinárodní zasedání ředitelů vědeckotechnických parků.
Více

30.4. 2014
4.6. proběhne slavnostní otevření VTP Vysočina za účasti Energoklastru, zástupců Kraje Vysočina, města Jihlava, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, Asociace inovačního podnikání a projektových partnerů z ČVUT a Mendelovy univerzity v Brně.
Více

13.3. 2014
V rámci projektu „Další vzdělávání v oblasti transferu technologií a ICT“ proběhnou 25.3., 26.3., 1.4. a 2.4. 2014 vzdělávací semináře.
Více

5.2. 2014
Hledáme uchazeče na post Technolog Bioplynové stanice
Více

23.1. 2014
Špičkové datové komunikace 50Gbps s okolním světem VTP a CTT Vysočina od GTS Czech
Více

11.12. 2013
Hledáme uchazeče na post ředitele vědeckotechnického parku
Více